REGULAMIN ZLOTU MOTOCYKLOWEGO


§ 1

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzenia zwanego dalej ZLOTEM MOTOCYKLOWYM, organizowanego w miejscowości Gwizdanów, w dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2023 r. Terenem Zlotu jest plac przy świetlicy wiejskiej w Gwizdanowie oraz miejsca wyznaczone w specjalny sposób przez Organizatorów.


§ 2


1. W czasie Zlotu każdy motocykl należy postawić w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów. Wjazd na teren Zlotu, poruszanie się motocyklem, branie udziału w Paradzie Motocyklowej i innych wyjazdach dla osób niebędących pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, a także pod wpływem wszelkich środków mogących ograniczyć prawidłowe prowadzenie pojazdu.

2. Poza dojazdem do miejsc wyznaczonych przez Organizatora i udziale w Paradzie Motocyklowej obowiązuje całkowity zakaz jazdy motocyklami po terenie Zlotu. 

3. Każdy uczestnik Zlotu, spełniający warunki uczestnictwa w paradzie – załącznik do niniejszego regulaminu, ma prawo wziąć w niej udział.

4. Zlot ma charakter otwarty.

§ 3

Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wjeżdżający na teren Zlotu akceptują niniejszy Regulamin.

§ 4

1. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia.

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w Zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

§ 5

1. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej.

2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników Zlotu.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na Zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w wydarzeniu.

4. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników Zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnienia pozostałym uczestnikom Zlotu bezpieczeństwa.

§ 6

1. Na terenie, na którym Zlot jest zorganizowany obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych uczestników Zlotu.

2. Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych uczestników Zlotu.

3. Każdy opuszczający Zlot zobowiązany jest do jazdy w kasku.

4. Osoby opuszczające teren Zlotu będące pod działaniem alkoholu, nie będą ponownie wpuszczane na teren Zlotu.

5. Za zachowanie uczestników na i poza terenem Zlotu Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik Zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność cywilną i karną za skutki swoich działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom Zlotu jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu Zlotu uczestników, którzy:

- nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu,

- stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników Zlotu jakichkolwiek szkód.

§ 8

Zlot jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestników w czasie Zlotu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

§ 9

Organizator Zlotu informuje, że będzie utrwalał wizerunek uczestników poprzez wykonywanie zdjęć oraz rejestrację w inny sposób i że zarejestrowane materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora a także Facebooku. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wizerunku można znaleźć klikając w link:  https://ckgr.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-rodo.

§ 10

Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu pod groźbą usunięcia z terenu Zlotu.